Thiên Long Ký
Thiên Long Ký

Bảng Xếp Hạng

  
  #
  Nhân vật
  Cs
  MP
  1
  ThuyAn
  90
  Nga My
  2
  HuuNghi
  89
  Nga My
  3
  TieuDaoX2
  85
  Tiêu Dao
  4
  #eab0000#bDu Long Cng T
  63
  Thiên Long
  5
  Ph
  53
  Võ Đang
  6
  ThienLong
  45
  Thiên Long
  7
  VoDang
  39
  Võ Đang
  8
  #-08#eee1eee#bYn Nhi
  39
  Võ Đang
  9
  GiaoSuXoay
  38
  Cái Bang
  10
  #-08#eee1eee#bNHI TAM
  34
  Tiêu Dao
  Cập nhật lúc 23h hàng ngày.
 • Cái Bang
 • Thiếu Lâm
 • Tiêu Dao
 • Minh Giáo
 • Mộ Dung
 • Nga My
 • Thiên Long
 • Tinh Túc
 • Võ Đang
 • Thiên Sơn

Fanpage
TLBB Private