Thiên Long Ký
Thiên Long Ký

Bảng Xếp Hạng

  
  #
  Nhân vật
  Cs
  MP
  1
  #cFF0000#bTung Honh Thin H
  97
  Thiên Long
  2
  #cFF0000#b1 Tay Che Tri
  87
  Nga My
  3
  PhCM
  73
  Thiên Long
  4
  PhM
  66
  Thiên Long
  5
  #39#eee1eee#bPhi Cng Tr#39
  57
  Thiên Long
  6
  KissYou
  55
  Nga My
  7
  #b#eee1eee #307 Bo zai #307
  55
  Thiên Long
  8
  L
  53
  Thiên Long
  9
  NimЪ
  53
  Thiên Long
  10
  PhKo
  44
  Nga My
  Cập nhật lúc 23h hàng ngày.
 • Cái Bang
 • Thiếu Lâm
 • Tiêu Dao
 • Minh Giáo
 • Mộ Dung
 • Nga My
 • Thiên Long
 • Tinh Túc
 • Võ Đang
 • Thiên Sơn

Fanpage
TLBB Private